youtubefacebook
 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatait a Sió ECKES Kft. (8600 Siófok, Május 1. u. 61.; cégjegyzékszám: 14-09-300379; adószám: 11223755-2-14; nyilvántartó hatóság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: “Adatkezelő”) bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

2. Személyes adatainak megadásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy az Ön által megadott személyes adatait (Kötelező adatok: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, opcionálisan megadható adatok: születési hely, születési idő, közös háztartásban élők száma, legmagasabb iskolai végzettség, nem, névnap, gyermekek száma, étkezési szokások, sportolási szokások) az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelje, azok az Adatkezelő adatbázisába bekerüljenek és azokat az Adatkezelő – az Ön esetleges írásbeli tiltási nyilatkozatáig – a Hűségprogrammal, illetve a https://siogyumolcs.hu/husegem-gyumolcse internetes oldalon történő hűségpont-, piros orr pont és krajcárbeváltással kapcsolatos kommunikáció céljából, továbbá marketing kommunikációs célból (ideértve az elektronikus hírlevél küldését is) az adatok megadásától számított legfeljebb 5 évig kezelje, illetve szerződéses partnerei felé továbbítsa annak érdekében, hogy azok termékeik és szolgáltatásaikhoz kapcsolódó kedvezmények felhasználásának feltételeiről tájékoztathassák, valamint a megadott e-mail elérhetőségükön közvetlenül kapcsolatban léphessenek Önnel, kivéve, ha a Ön az adatainak törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje. Továbbá, amennyiben Ön Piros Orr pontokért vásárol Piros Orr pontokért elérhető terméket, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az ajándék vásárlásával és az ajándékok átadásával kapcsolatban a Szervező e-maileket küldjön a részére.

3. Az Adatkezelő a fenti célra a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe: FCB Budapest Kft. (1077 Budapest, Wesselényi utca 16.; cégjegyzékszám: 01-09-468932; adószám: 12145964-2-42.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) továbbiakban: “Adatfeldolgozó”) ,valamint a nyeremények átadásának céljából az A4C Marketing Kft (Budapest, Bakáts tér 2, 1092 , Vas Zoltán (1) 456 7400 vas@a4c.hu.

4. Tájékoztatjuk, hogy adatainak megadása önkéntes, azonban a Hűségprogramban történő részvétel illetve a Piactéren történő krajcár- és Piros Orr pont beváltás feltétele. Az adatkezelési időtartam lejártával, illetve az adatok törlése iránti kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül az Adatkezelő a személyes adatokat a nyilvántartásából törli. Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette, az adatvédelmi nyilvántartási azonosító kiadása folyamatban van.

5. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó az Ön által megadott személyes adatait bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

6. Önnek bármikor lehetősége van, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését vagy törlését. Amennyiben személyes adatainak módosítását kéri, illetve információt kíván kérni adatai kezeléséről és ezzel kapcsolatos jogairól, ezt a Sió ECKES Kft. (8600 Siófok, Május 1. u. 61.) postai címre küldött írásbeli nyilatkozattal vagy a info@siogyumolcs.hu e-mail címre küldött e-mail útján teheti meg. Kérjük, a beazonosítás miatt mindig adja meg pontos személyes adatait. Amennyiben Ön személyes adatainak törlését kéri, az a következő linkre kattintva teheti meg: https://siogyumolcs.hu/adatlapom

7. Ezen kívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

2. Weboldal üzemeltetői jogi feltételek

Jelen webhely (https://siogyumolcs.hu/; továbbiakban: „webhely”) üzemeltetője, FCB Budapest Kft., 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.; továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Üzemeltető”). A webhely teljes összhangban áll a jogszabályi rendelkezésekkel, különös tekintettel az adatvédelmi jogszabályokra. A webhely tartalma - ellenkező megjelölés hiányában - az Üzemeltető szellemi tulajdona. A webhely felhasználói (továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Felhasználó” vagy „Igénybevevő”) a webhely anyagának bármely tetszőleges részét egy példányban kinyomtathatják személyes, nem kereskedelmi célra, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A web helyen közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. A webhely forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból az Üzemeltető külön, írásos beleegyezése nélkül. Az Üzemeltető fenntartja a letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait.

Honlap megszűnése: A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt vagy kapcsolódó aloldalakat saját döntése alapján bármikor megszüntethesse, amely esetén az Ügyfél személyes adatait 15 napon belül megsemmisíti, az addig bejelentett panaszokat szabályzatának megfelelően orvosolja.

Felelősség kizárása: A Szolgáltató kizárja bármilyen kártérítési vagy kártalanítási felelősségét, bármilyen közvetett vagy közvetlen kár, veszteség bekövetkezése esetén, amely a jelen feltételek szerinti szolgáltatás rosszhiszemű igénybevétele, vagy az Ügyfél gondatlan vagy szándékos szabálysértése, vagy bűncselekmény kapcsán érte. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Szolgáltató minden kártérítési felelősséget kizár. A weboldalon vagy ehhez kapcsolódó aloldalon esetlegesen található hivatkozás más web helyekre, ha valamely elérhetőségre kattintva az Ügyfél kilép a webhelyről, azok nem tartoznak a Szolgáltató hatáskörébe, ezért nem is vállal felelősséget ezen webhelyek, és az ott található hivatkozások tartalmáért, illetve azok tartalmának módosulásáért. Amennyiben ilyen webhelyre kíván az Ügyfél tovább lépni, akkor ott már az adott webhely által megállapított adatkezelési szabályok lesznek érvényesek. A Szolgáltató kizárja felelősségét az Internet szolgáltató vagy egyéb más Szolgáltató által vagy érdekkörében keletkezett technikai hibákért, üzemszünetért.

Szerzői jogok: A weboldal és ehhez kapcsolódó aloldalak tartalma a Szolgáltató szellemi tulajdona, vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy a weboldalon történő megjelenésre hozzájárulását adta Szolgáltatónak. Az ügyfelek a weboldal és a kapcsolódó aloldalak tartalmát kizárólag úgy használhatják, hogy az anyagokon semmilyen módosítást, változtatást nem végeznek, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törlik vagy módosítják. A weboldal és a kapcsolódó aloldalakon közzétett anyagokat csak törvényes célokra szabad felhasználni. Ellenkező kikötés hiányában, a weboldal és a kapcsolódó aloldalak forrásanyagai nem többszörözhetők, terjeszthetők, adhatók elő nyilvánosan, vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozhatók át vagy adhatók át kereskedelmi célból a szolgáltató külön, írásos beleegyezése nélkül. A szolgáltató vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja a weblapon a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. Amennyiben Ügyfél a weboldalra és a kapcsolódó aloldalakra bármilyen adatot, információt, szerzői jog tárgyát képező művet, műpéldányt feltölt, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a Szolgáltató ingyen és külön díjfizetés nélkül felhasználhatja azokat. A feltöltést végző személy az adat, információ, bármely szerzői jog tárgyát képező mű, műpéldány feltöltésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy rendelkezik a felhasználói vagy szerzői jogokkal, és jogosult azt a szolgáltató rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy azt szolgáltató közzé tehesse a weboldalon. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt és a kapcsolódó aloldalakat saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.

Tartalom: A weboldalon és a kapcsolódó aloldalakon közölt információ a megadott formájában érvényes, ahogy ott megjelenik, mindenféle közvetlen vagy közvetett garancia nélkül, beleértve, de arra nem korlátozva a forgalomképességet, az adott célra történő felhasználást, vagy a jogsértések elkerülését. A weboldalon és a kapcsolódó aloldalakon közölt adatok esetleg műszaki pontatlanságot vagy nyomdahibát tartalmazhatnak. A Szolgáltató nem vállal garanciát a közölt anyagok teljességére vagy pontosságára, illetve a weboldalon és a kapcsolódó aloldalakon vagy annak segítségével közzétett tanácsok, vélemények, nyilatkozatok vagy egyéb információ megbízhatóságára. Az Ügyfél a weboldalra és a kapcsolódó aloldalakra történő belépéssel (kattintással) tudomásul veszi, hogy saját kockázatára használja fel az ott található információkat. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kijavítsa a weboldal és a kapcsolódó aloldalak bármely részén található hibákat vagy hiányosságokat. A Szolgáltató az adatokat figyelmeztetés nélkül frissítheti vagy módosíthatja. A Szolgáltató ezen kívül értesítés, vagy figyelmeztetés nélkül bármikor továbbfejlesztheti, módosíthatja vagy bármely egyéb módon megváltoztathatja a weboldalt és a kapcsolódó aloldalakat.

Adatvédelem: A weboldalt igénybe vevő Ügyfél, a regisztrálással kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy az adatait, a jelen jogi feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezelje, amely szabályzat a weboldalon érhető el.

Ez a weboldal a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ. Az oldal böngészésének folytatásával hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a sütiket böngészőjében tároljuk. Itt olvashat bővebben az oldalon használt sütikről.