youtubefacebook
 

Sió „Hűségem Gyümölcse” hűségprogram RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.; cégjegyzékszám: 14-09-300379 a továbbiakban: „Szervező") tájékoztatja a SIÓ „HŰSÉGEM GYÜMÖLCSE” elnevezésű hűségprogramban résztvevőket, hogy a Hűségprogramot 2016. december 31. napjával – a Részvételi Szabályzat 4.1 pontja szerinti „Az én gyümölcsfám – virtuális fanevelő játék kivételével” teljes egészében felfüggeszti, amelyre tekintettel a Játékszabályzat 1.1, 4.1, 5.2.1, 6. és 6.3 pontjait az alábbiak szerint módosítja. Jelen módosítás a közzététel napjától hatályos, illetve azt a Szervező a közzététel napját megelőzően gyűjtött krajcárok és Piros Orr pontok tekintetében is alkalmazza.

1.1 A nyereményjáték szervezője

A Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.; cégjegyzékszám: 14-09-300379 a továbbiakban: „Szervező”) „Hűségem Gyümölcse”elnevezésű hűségprogramot (a továbbiakban: „Hűségprogram”) szervez 2014. május 26. 00:00 órától 2016. december 31. 24:00 óráig, a https://siogyumolcs.hu/husegem-gyumolcse internetes oldalán (továbbiakban: „Weboldal”) keresztül elérhető az alábbi feltételekkel:


4.1 Az én gyümölcsfám - virtuális fanevelő játék

A Felhasználó a Weboldal „Az én gyümölcsfám” menüpontjában található virtuális fát gondozhatja az ültetéstől kezdve egészen a szüretig 8 szinten át (locsolás, fa megóvása, virágzás, gyümölcsözés, szüret, stb.). A virtuális fanevelő játék a Hűségprogram felfüggesztése alatt is elérhető marad a Felhasználók számára, azonban hűségpontokat és jelvényeket 2017. január 1. napjától már nem gyűjthetnek a Felhasználók.

5.2.1. A Szerencsém Gyümölcse játék időtartama:

A Játék időtartama 2014. november 18. 12:00 órától 2016. december 31. 24:00 óráig tart.

6. Piactér
A krajcárok levásárlására a Weboldal „Piactér” menüpontjában az aktuálisan elérhető kategóriákon belüli tételek kiválasztásával van lehetőség. A kategóriák a Weboldalon történő meghirdetéstől 2016. december 31. 24:00 óráig vagy a készlet erejéig élnek a Hűségprogram időtartama alatt. A kategóriák és az azon belüli tételek elérhetőségének időbeli, mennyiségi korlátozásáról és további feltételeiről a Szervező a Hűségprogram jelen Részvételi szabályzatában ad tájékoztatást.

6.3. Felhasználók a Hűségprogram során gyűjtött krajcárt a Piactéren történő vásárlásra a krajcárnak Felhasználó saját Profiljában történő jóváírásától 2016. december 31. 24:00 óráig használhatják fel. Szervező ezt követően törli a krajcárokat a Felhasználó Profiljából.

A Játékszabályzatban a módosítások vastag, dőlt betűvel szedve és aláhúzva szerepelnek.

A Szervező az alábbiakban teszi közzé a fenti változást is tartalmazó, azzal egységes szerkezetbe foglalt Játékszabályzatot.

Budapest, 2016. december. 15.
Sió „Hűségem Gyümölcse” hűségprogram Részvételi szabályzat


1. A hűségprogram neve, szervezője, lebonyolítója, időtartama

1.1 A nyereményjáték szervezője
A Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.; cégjegyzékszám: 14-09-300379 a továbbiakban: „Szervező”) „Hűségem Gyümölcse”elnevezésű hűségprogramot (a továbbiakban: „Hűségprogram”) szervez 2014. május 26. 00:00 órától 2016. december 31. 24:00 óráig, a https://siogyumolcs.hu/husegem-gyumolcse internetes oldalán (továbbiakban: „Weboldal”) keresztül elérhető az alábbi feltételekkel:

2. Részvételi feltételek, regisztráció:

  2.1. A Hűségprogramban részt vehet
 • minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
 • aki a Hűségprogram időtartama alatt a Weboldalon valós személyes adatai (név, e-mail cím, születési idő) megadásával regisztrál (a továbbiakban: “Regisztráció”) és megfelel a Hűségprogram valamennyi feltételének (a továbbiakban: “Felhasználó”).

 • A Regisztrációt a Felhasználó Facebook profilján keresztül is elkezdheti, ahol a Regisztrációhoz engedélyeznie kell, hogy a Szervező hozzáférjen a Facebook által tárolt adataihoz, majd a Regisztráció befejezéséhez a Weboldalon meg kell adnia a Regisztrációhoz szükséges további adatokat, és el kell fogadnia az Adatvédelmi Nyilatkozatot, valamint a jelen Részvételi szabályzatot (ideértve az elektronikus hírlevél küldését is) illetve meg kell adnia egy belépési jelszót a Weboldalra.


2.2. Többszörös Regisztráció esetén az elsőt követő további Regisztrációk érvénytelenek. A Szervező nem köteles az adatok helytállóságát ellenőrizni, azonban a valótlan adatokat megadó Felhasználó regisztrációját jogosult megtagadni. Az a Felhasználó, aki többszörösen vagy hamis adatokkal regisztrál, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Hűségprogram menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, ideértve azt is, amennyiben a Weboldal feltörésével, robot- vagy spam program használatával vagy egyéb már csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni, illetve a jelen Részvételi szabályzat bármely rendelkezését megsérti, a Hűségprogramból kizárásra kerül, továbbá a Szervező fenntartja a jogot, hogy polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a Felhasználóval szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni. A Hűségprogramból történő kizárással a Felhasználó profilja, addig megszerzett hűségpontjai, krajcárjai, jelvényei, Piros Orr pontjai automatikusan törlésre kerülnek, a törölt, érvénytelenné vált vagy egyéb okból fel nem használt pontok után a Felhasználó kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

2.3. Azon Felhasználók, akik a Weboldalon már korábban regisztráltak és a Szervező hűségprogramjában részt vettek, ismételt regisztráció nélkül részt vehetnek a Hűségprogramban a jelen Részvételi szabályzatban foglalt feltételek elfogadását követően.

A Felhasználók korábban összegyűjtött hűségpontjai 2014. május 26-tól az alábbiak szerint módosulnak és használhatóak fel:

 • 0-99 hűségpont

100 pont és 0 krajcár

 • 100-199 hűségpont

200 pont és 10 krajcár

 • 200-299 hűségpont

300 pont és 20 krajcár

 • 300-499 hűségpont

300 pont és 30 krajcár

 • 500-999 hűségpont

300 pont és 40 krajcár

 • 1000- hűségpont

300 pont és 50 krajcár


2.4. A Felhasználó profil oldalán a Regisztráció során kötelezően kitöltendő személyes adatokon túl a további választhatóan kitölthető mezők kitöltésével az adatok kezeléshez való hozzájárulást követően mezőnként 5 pontot gyűjthet. Ezen adatok megadása opcionális, nem képezi a Hűségprogramban való részvétel feltételét.

2.5. A Hűségprogramban nem vehetnek részt a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Hűségprogramban nem vehetnek részt továbbá kis- és nagykereskedők, illetve akik a Termék bármilyen formában történő továbbértékesítését végzik, akár alkalmazottként is, azaz nem a Termék végfelhasználói.

2.6. A Felhasználó a Hűségprogramban történő Regisztrációval elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Részvételi szabályzatot és az Adatvédelmi Nyilatkozatot és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Felhasználó a Részvételi szabályzatot, az Adatvédelmi Nyilatkozatot vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, továbbá ha utóbb kiderül, hogy valamely személy a részvételi feltételeknek nem felel meg, a Hűségprogramban nem jogosult részt venni, illetve a Hűségprogramból automatikusan kizárásra kerül.

2.7. A Hűségprogram lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Részvételi szabályzat szerint történik. Amennyiben a Részvételi szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Hűségprogram leírása, menete
3.1. A Felhasználó Weboldalon keresztül a jelen Részvételi szabályzatban leírtaknak megfelelően hűségpontokat, krajcárokat, jelvényeket és Piros Orr pontokat gyűjthet a Hűségprogram időtartama alatt megszervezett játékok során.

3.1.1. Hűségpontok: A hűségpontok gyűjtésével a Felhasználó újabb játékfunkciók megnyitására szerez jogosultságot a megfelelő pontmennyiség elérését követően. A hűségpontok gyűjtésére a Felhasználó profiljának bővítésével, a 4. pontban foglalt játékokkal, új Felhasználók meghívásával, amennyiben azok regisztrálnak, illetve egyedi kódot feltöltenek, továbbá a Weboldalon való aktivitásával kivívott jelvények megszerzésével van lehetőség.

3.1.2. Krajcárok: A Hűségprogram során gyűjthető krajcárokkal a Felhasználó a 6. pontban foglaltak, illetve az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) alapján a Piactéren jogosult vásárolni. A Felhasználó krajcárokhoz juthat egyedi kód feltöltésével, a 4.4. pont szerinti játékkal, illetve vásárláshoz köthető jelvények gyűjtésével.

3.1.3. Jelvények: Jelvényeket a Felhasználó aktív Weboldalon való részvétele és gyakori kódfeltöltése alapján kap, továbbá a kódfeltöltések után járó jelvények mellé pontokat és krajcárokat is kaphat ajándékba.

3.1.4. Piros Orr pontok: Piros Orr pontokat a játékos 2016.12.13-ig a 3.6. pontban meghatározott termékek közül azon 1 literes termékek egyedi kódjainak feltöltésével gyűjthet, amelyek piros kupakkal vannak ellátva. Az ilyen termékek egyedi kódjainak feltöltése után a Felhasználó eldöntheti, hogy a feltöltéséért hűségpontokat és krajcárokat, vagy Piros Orr pontokat szeretne gyűjteni. Amennyiben ez utóbbi lehetőséget választja, úgy termékenként Piros Orr pontokat gyűjt, melyekért egy alkalommal egy Piros Orr terméket vásárolhat a piactéren a három megjelölt, Piros Orros termékek közül. Ezeket az ajándékokat a Felhasználó nem magának vásárolja, hanem a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnak ajánlja fel.

3.2. Az éppen aktuális pont-, krajcár-, Piros Orr pont és jelvénygyűjtési lehetőségekről a Felhasználó a Weboldalról és a jelen Részvételi szabályzatból értesülhet. A Szervező a gyűjtési lehetőségek változása vagy bővülése esetén módosítja vagy a szükséges tájékoztatással bővíti a jelen Részvételi szabályzatot is. A gyűjtési lehetőségek a Weboldalon történő meghirdetéstől a visszavonásig élnek a Hűségprogram időtartama alatt.

3.3. A Felhasználó által gyűjtött hűségpontok, krajcárok, Piros Orr pontok és jelvények, illetve az aktuális egyenlegük a Weboldalhoz kapcsolódó adatbázisban, elektronikusan vannak nyilvántartva, amelyeket a Felhasználó a Weboldalon bejelentkezve a „Pontjaim története” menüpontban tekintheti meg.

3.4. A Felhasználó csak a Hűségprogram időtartama alatt gyűjthet pontokat, krajcárokat, Piros Orr pontokat és jelvényeket, amelyek a Hűségprogram visszavonásának időpontjában törlésre kerülnek. A Hűségprogram visszavonásáról a Szervező a Weboldalon a visszavonás előtt 30 nappal elhelyezi az erről szóló tájékoztatást és egyúttal e-mailben is értesíti a Felhasználókat.

3.5. A hűségpontok, krajcárok, Piros Orr pontok és jelvények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók, nem becserélhetők. A törölt, érvénytelenné vált vagy egyéb okból fel nem használt pontok, krajcárok, Piros Orr pontok és jelvények után a Felhasználó kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult.

3.6. Egyedi kódok feltöltése:
3.6.1. Azon Felhasználó, aki a Hűségprogramban résztvevő Sió terméket vásárol, a termékek tetején található 12 karakterből álló egyedi kódot a www.siogyumolcs.hu//kodfeltoltes aloldalra tudja feltölteni. Egy Felhasználó naponta legfeljebb 8 egyedi kódot jogosult feltölteni. A Játékban résztvevő Sió termékek: azon Sió Classic, Sió Vitatigris, Sió Frissen Préselt (0,2l Frissen Préselt alma-meggy, 0,2l Frissen Préselt alma-mangó-maracuja) termékek (alább részletesen olvasható termékek listája), amelyek tetején, a szavatossági idő alatt 12karakterből álló egyedi kód található. Az egyedi kóddal el nem látott termékek és/ vagy hibás, sérült nem olvasható kóddal ellátott termékek nem vesznek részt a Hűségprogramban.

A Piros Orr pontok gyűjtése kizárólag az 1 literes, piros kupakos termékek kódjainak feltöltésével lehetséges.

Termék név

Kiszerelés

Ean kód

Gyümölcstartalom

SIÓ Citrom-Lime

1 L doboz

5998815111071

12%

SIÓ Alma ital

1 L doboz

5998815114751

25%

SIÓ Szőlő ital

1 L doboz

5998815114775

25%

SIÓ Narancs ital

1 L doboz

5998815114799

25%

SIÓ Rostos Őszibarack

1 L doboz

5998815195767

25%

SIÓ Rostos Kajszibarack

1 L doboz

5998815196382

25%

SIÓ Rostos Vilmoskörte

1 L doboz

5998815155365

25%

SIÓ Alma ital

0,2 L doboz

5998815197389

25%

SIÓ Szőlő ital

0,2 L doboz

5998815155358

25%

SIÓ Narancs ital

0,2 L doboz

5998815110470

25%

SIÓ Rostos Őszibarack

0,2 L doboz

5998815195804

25%

SIÓ Light Alma

1 L doboz

5998815112214

25%

SIÓ Light Őszibarack

1 L doboz

5998815112238

25%

SIÓ Rostos Őszibarack-Narancs

1 L doboz

5998815115444

25%

SIÓ Rostos Multivitamin

1 L doboz

5998815115680

25%

SIÓ Rostos Meggy-Szilva-Alma

1 L doboz

5998815115482

25%

SIÓ Rostos Kajszi-Alma-Körte

1 L doboz

5998815116571

25%

SIÓ Aktív Karotin

1 L doboz

5998815116632

40%

SIÓ Aktív Antioxidáns

1 L doboz

5998815116618

40%

SIÓ Alma

1 L doboz

5998815115581

100%

SIÓ Multivitamin

1 L doboz

5998815110517

100%

SIÓ Rostos Őszibarack nektár

1 L doboz

5998815111361

50%

SIÓ Ananászlé

1 L doboz

5998815111705

100%

SIÓ Narancslé

1 L doboz

5998815110418

100%

SIÓ Paradicsomlé

1 L doboz

5998815110494

100%

SIÓ Alma

0,2 L doboz

5998815114898

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma

1 L doboz

5998815116991

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Meggy

0,2 L doy

599-8815-115871

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Meggy

0,75 L doboz

5998815114553

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Meggy

1 L doboz

5998815116878

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Körte

0,2 L doboz

5998815116786

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Körte

0,75 L doboz

5998815114577

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Körte

1 L doboz

5998815116892

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Szilva

0,75 L doboz

5998815114591

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Szilva

1 L doboz

5998815116915

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Mangó_Maracuja

0,2 L doy

599-8815-115895

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Mangó_Maracuja

0,75 L doboz

599-8815-115857

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Mangó-Maracuja

1 L doboz

5998815116953

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Feketeribizli-Cseresznye

0,75 L doboz

5998815116595

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Feketeribizli-Cseresznye

1 L doboz

5998815116977

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Őszibarack

0,2 L doboz

5998815116762

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Őszibarack

0,75 L doboz

5998815115321

100%

SIÓ Frissen Préselt Alma-Őszibarack

1 L doboz

5998815116939

100%

SIÓ Vitatigris Piros

0,2 L doboz

5998815110296

25%

SIÓ Vitatigris Sárga

0,2 L doboz

5998815110319

25%

SIÓ Vitatigris Zöld

0,2 L doboz

5998815115994

25%

SIÓ Vitatigris Gyümölcspüré Eper

90 gr guala-pack

5998815112856

100%

SIÓ Vitatigris Gyümölcspüré Körte

90 gr guala-pack

5998815112863

100%

SIÓ Vitatigris Rostos

0,2 L doboz

599-88151-1599 4

25%


A feltöltött egyedi kód után a Felhasználó a megvásárolt termék típusától függően pontokban, krajcárokban és Piros Orr pontokban is részesül, amelyeket felhasználhat a Hűségprogram során. A megszerezhető pontok, krajcárok és Piros Orr pontok száma 0-20 pont között, 2-15 krajcár között és termékenként 1 Piros Orr pont lehet.

Figyelem, a Felhasználó által feltöltött egyedi kódot tartalmazó termék csomagolását a Felhasználónak a feltöltéstől számított 3 hónapig, illetve játékban való nyertesség esetén a nyeremény átvételéig meg kell őriznie annak érdekében, hogy igazolni tudja a feltöltés jogosultságát! Az időszaki játékok szabályzataiban a Szervező a jelen ponttól eltérő időtartamot is megállapíthat az adott nyereményjátékban feltöltött egyedi kódot tartalmazó termék csomagolásának megőrzésére. Probléma esetén írjon a Szervező egyedikod@siogyumolcs.hu e-mail címére.

3.6.2. Amennyiben a Felhasználó

 • 8 egyedi kódot tölt fel vagy
 • az általa feltöltött kód nem megfelelő vagy hiányos, vagy
 • az általa feltöltött kódot más Felhasználó már feltöltötte,
 • az általa feltöltött kód éppen a minden 100. ellenőrzött kód egyike vagy
 • az általa feltöltött kód forszírozott ellenőrzésre lett adminisztrátor által kiválasztva. Ennek értelmében az adminisztrátornak lehetősége van rá, hogy egy adott felhasználót és annak kódfeltöltéseit ellenőrizzen az alábbi folyamaton keresztül a fenti feltételektől függetlenül is.


A visszaélések elkerülése érdekében a Felhasználó egy kódfeltöltés ellenőrzési folyamaton megy keresztül annak érdekében, hogy szerzett pontjait, krajcárjait, Piros Orr pontjait, vásárlásait, nyereményeit megkaphassa. Az ellenőrzés az alábbi folyamatokból áll: A Felhasználó a kódfeltöltési utáni pillanatban azonnali üzenet kap, melyben arra kérjük, hogy fényképpel igazolja a feltöltött egyedi kódjának érvényességét. A Felhasználónak tehát el kell küldenie az egyedi kódot tartalmazó bontott termék fotóját és/vagy a termék egyértelműen otthoni környezetben készült fotóját, olyan formában, hogy az alapján a termék megvásárlásának ténye és a terméken található egyedi kód egyértelműen megállapítható legyen. Az instant üzenetben a felhasználó három lehetőség közül választhat:

 • azonnal feltöltheti a fényképet
 • később igazolja a feltöltését


Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, úgy a feltöltött kódjáért kapott pontokat, krajcárokat, Piros Orr pontokat, valamint a vásárlásainak- és nyereményeinek postázását a feltöltött egyedi kód igazolásáig és annak elfogadásáig felfüggesztjük, azokat tehát felhasználni/megkapni az érvényes igazolásig nem lehetséges.

E-mail üzenetben felveszi a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. Amennyiben a Felhasználónak igazolatlan feltöltése van, erről krajcár-, illetve Piros Orr pontköltési tevékenységi szándék esetén (pl.: piactér vásárlás, Szerencsém gyümölcse játék) instant, felugró üzenet formájában tájékoztatjuk. Az üzenetben tájékozódhat az igazolatlan feltöltésének tényéről és eljuthat a pontjai történetéhez, ahol igazolhatja feltöltését, elhalaszthatja azt vagy e-mail üzenetben felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

A Felhasználó a Pontjaim története menüpontban bármikor megtekintheti érvényes és igazolatlan feltöltéseit egyaránt. Ez utóbbiakat bármikor lehetősége van igazolni.

További egyedi kódok feltöltésére igazolatlan kód esetén is van lehetőség, azonban krajcár-, illetve Piros Orr pont költési tevékenységet minden felhasználó csak úgy tehet, ha a profiljához nem tartozik igazolatlanul feltöltött egyedi kód.

A Felhasználó tehát kérés esetén vagy a kódfeltöltés után azonnal igazolhatja feltöltését vagy ugyanezt bármikor megteheti később a Pontjaim története menüpont alatt.

Amennyiben a Felhasználó sikeresen feltöltötte az igazoló fotót, a kódfeltöltésért járó pontokat, krajcárokat, Piros Orr pontokat a rendszer jóváhagyása után fogja tudni felhasználni. A jóváhagyás nem feltétlenül azonnal, de legkésőbb a fotó beküldésétől számított 2 munkanapon belül történik meg.

3.6.3. Amennyiben a Felhasználó a beküldött fotóval igazolja, hogy a termékek valóban megvásárlásra kerültek általa, a Szervező a Weboldal jobb sarkában látható zöld activity feed buborékban jelzi a kódok igazolásának sikerességét.

Amennyiben a kódfeltöltés ellenőrzés nem volt sikeres, az két okból történhet:

  1. Az elbírálás alapján nem volt megfelelő az igazolás: ebben az esetben a felhasználó ismét azonnali üzenetet kap arról, hogy a feltöltését a rendszer nem fogadta el. Arról, hogy a feltöltés miért nem volt sikeres, a Felhasználó bizonyos esetekben adminisztrátori indoklást is olvashat a visszautasításról szóló ablakban, amely később segítheti őt a pontosabb igazolásban. (Pl. olvashatatlan fotó esetében a felhasználó látni fogja a visszautasított kódja mellett, hogy az igazolást emiatt nem tudta a Szervező elfogadni.

  2. A később igazolom opciót választotta az ellenőrzésnél: ebben az esetben az ellenőrzés megszakad. További kódfeltöltésre van lehetőség, azonban krajcárjai, Piros Orr pontjai és vásárlásainak/nyereményeinek kézbesítése az igazolásig felfüggesztésre kerülnek. Amikor a Felhasználó tehát igazolatlan kóddal rendelkezik és krajcárt, Piros Orr pontot költene a programban, akkor instant üzenetben a Szervező tájékoztatja, hogy még nem igazolta legutóbbi feltöltését/feltöltéseit. Ebben az instant üzenetben ismét választhat a három lehetőség közül és eljuthat a Pontjaim történetéhez, ahol igazolni tudja feltöltéseit.


3.6.4. Amennyiben a fénykép nem vagy nem megfelelő formában érkezik meg, a Felhasználó egyedi kód alapján kapott krajcárjai, pontjai, Piros Orr pontjai és esetleges nyereményei elkülönítésre kerülnek és a Szervező ismételten felhívja a Felhasználót jogosultságának igazolására. Amennyiben ez nem történik meg, a Felhasználó az adott egyedi kód(ok) alapján kapott krajcárjai, pontjai, Piros Orr pontjai és esetleges nyereményei felfüggesztésre kerülnek a sikeres igazolásig, amely után a Felhasználó kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult.

3.6.5. A Felhasználó a Játékból automatikusan kizárásra kerül és pontjaira, krajcárjaira, Piros Orr pontjaira, nyereményeire nem jogosult, amennyiben:

 • valószínűsíthető, hogy jogtalanul töltött fel egyedi kódot,
 • valószínűsíthető, hogy többször és/vagy hamis adatokkal regisztrál, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel,
 • valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, ideértve azt is, amennyiben a Játék promóciós oldalának feltörésével, robot- vagy spam program használatával vagy egyéb már csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni
 • jelen Részvételi szabályzat bármely rendelkezését megsérti.


3.6.6. Ha kódok kapcsán problémája, észrevétele van a Felhasználónak, az egyedikod@siogyumolcs.hu oldalon jelezheti azt.

4. Állandó játékok
4.1. Az én gyümölcsfám - virtuális fanevelő játék

A Felhasználó a Weboldal „Az én gyümölcsfám” menüpontjában található virtuális fát gondozhatja az ültetéstől kezdve egészen a szüretig 8 szinten át (locsolás, fa megóvása, virágzás, gyümölcsözés, szüret, stb.). A virtuális fanevelő játék a Hűségprogram felfüggesztése alatt is elérhető marad a Felhasználók számára, azonban hűségpontokat és jelvényeket 2017. január 1. napjától már nem gyűjthetnek a Felhasználók.

4.2. Sió kvíz
A Felhasználó a Weboldal felületén naponta változó, tudásalapú, illetve a Felhasználó fogyasztási szokásaival kapcsolatos kvízkérdések megválaszolásával kérdésenként 5 pontot gyűjthet. További 5 pontot kaphat ha az adott kérdésre helyesen válaszol. A Felhasználó ugyanazon kérdést csak egyszer töltheti ki, többszöri kitöltések esetén nem jár pont. A Sió Kvíz játékkal a felhasználó tehát hűségpontokat és jelvényeket gyűjthet.

4.3. Kódfeltöltés
Az Egyedi Kódfeltöltést a 3.6. pont szabályozza. A feltöltött egyedi kód után a Felhasználó a megvásárolt termék típusától függően pontokban és krajcárokban is részesül, amelyeket felhasználhat a Hűségprogram során. A megszerezhető pontok és krajcárok száma 0-20 pont között és 2-15 krajcár között lehet. A napi feltölthető egyedi kódok limitje 8 darab.

5. Időszaki játékok

  5.1. Nagy Mixtúra nyereményjáték
  5.1.1. A Nagy Mixtúra nyereményjáték lényege, hogy a Felhasználók a játékban résztvevő SIÓ Classic ízekből (őszibarack, kajszibarack, vilmoskörte, alma, szőlő, narancs, citrom-lime, meggy-szilva-alma, őszibarack-narancs) megalkossák kedvenc vegyes gyümölcsös mixeiket és a hozzájuk tartozó csomagolást.

  5.1.2. A játék 2014. szeptember 1. 10:00 órától 2014. december 7. 24:00 óráig tart.

  5.1.3. A játék további részletei elérhetőek a https://siogyumolcs.hu/uj-iz-2015 oldalon.

5.2. Szerencsém Gyümölcse nyereményjáték
5.2.1. A Szerencsém Gyümölcse játék időtartama:
A Játék időtartama 2014. november 18. 12:00 órától 2016. december 31. 24:00 óráig tart.

5.2.2. A Szerencsém Gyümölcse játékban való részvétel feltételei: A Hűségprogram keretén belül megszervezett Szerencsém Gyümölcse játékban részt vehet minden Felhasználó, aki a Szerencsém Gyümölcse játék időtartama alatt, visszavonásig, a Weboldalon legalább tíz krajcárral rendelkezik, amelyet a https://siogyumolcs.hu/szerencsem-gyumolcse-9 oldalon található nyerőgép alkalmazásban felhasznál.

5.2.3. Szerencsém Gyümölcse játék leírása, menete
A Felhasználó a nyerőgép alkalmazásban tetszőleges számú pörgetést kezdeményezhet a megszerzett krajcárjaitól függően, azzal a feltétellel, hogy egy pörgetéshez 10 krajcárt használ fel. A pörgetés eredményeképpen az alkalmazás “Hogyan nyerhetek” menüpontjában részletezett kombinációk egyike jelenik meg a Felhasználó számára. A Felhasználó az adott kombinációhoz tartozó Nyereményt kapja. A felhasznált krajcárokért cserébe tehát a Felhasználó extra hűségpontokat, krajcárokat, kedvezményes kuponokat vagy garantált ajándékokat nyerhet. A nyerőgép alkalmazás a heti és napi nyeremény nyerteseit, a Szervező által előzetesen kiválasztott/kisorsolt nyerőidőpontok alkalmazásával választja ki. A nyerőgép alkalmazás a kupon-, extra krajcár- és extra hűségpont nyereményeket valószínűségi alapon sorsolja a Felhasználók között.

5.2.4. Nyeremények:
Heti nyeremény:
A https://siogyumolcs.hu/szerencsem-gyumolcse-9 oldalon heti nyereményként feltüntetett tárgynyeremény.

Napi nyeremény:
A https://siogyumolcs.hu/szerencsem-gyumolcse-9 oldalon napi nyereményként feltüntetett tárgynyeremény.

További Nyeremények:
- kedvezményt biztosító kuponok (a készlet erejéig)
- 5, 25, 50, 100 vagy 200 Hűségpont
- 10, 25 vagy 50 Krajcár


5.3. Piros Orr Bohócdoktorok játék
5.3.1. A Piros Orr Bohócdoktorok játék időtartama: A Piros Orr Bohócdoktorok játék 2016. október 18. 12:00 óra és 2016. december 31. 24:00 óráig tart.

5.3.2. A Piros Orr Bohócdoktorok játékban való részvétel feltételei: A Hűségprogram keretén belül megszervezett Piros Orr Bohócdoktorok játékban részt vehet minden Felhasználó, aki a Piros Orr Bohócdoktorok játék időtartama alatt, a Weboldalon legalább egy piros kupakkal ellátott termék egyedi kódját feltöltötte.

5.2.3. Piros Orr Bohócdoktorok játék leírása, menete A Felhasználó bármelyik piros kupakkal ellátott termék egyedi kódjának feltöltésével kiválaszthatja azt, hogy a feltöltött kódért cserébe hűségpontokat és krajcárokat vagy Piros Orr pontokat gyűjt. Amennyiben a Felhasználó azt választotta, hogy Piros Orr pontokat gyűjt, úgy minden feltöltés után 1 piros pontot kaphat. Ezeket a Piros Orr pontokat pedig minden Felhasználó a Weboldal piacterén a megjelölt három típusú, Piros Orr pontokért elérhető termék (szivacs orr, tetoválás szett, színező füzet) közül mindegyikből egyet vásárolhat a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány részére, akik átadják majd az ajándékot a beteg gyerekeknek.
A Felhasználó hozzájárul, hogy a vásárlásával engedélyt ad a Szervezőnek arra, hogy e-mail(ek) formájában tájékoztassa őt a Piros Orr Bohócdoktorok játék eredményéről, az ajándékok átadásáról és a játékkal/vásárlásával kapcsolatos információkkal kapcsolatban.,

A Felhasználó minden Piros Orr termék vásárlásával együtt üzenetet is küldhet a Bohócdoktoroknak. Az üzenetküldés lehetősége nem kötelező, a megvásárolt ajándékot a Szervező egyedi üzenet nélkül is eljuttatja a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnak.

6. Piactér

A krajcárok levásárlására a Weboldal „Piactér” menüpontjában az aktuálisan elérhető kategóriákon belüli tételek kiválasztásával van lehetőség. A kategóriák a Weboldalon történő meghirdetéstől 2016. december 31. 24:00 óráig vagy a készlet erejéig élnek a Hűségprogram időtartama alatt. A kategóriák és az azon belüli tételek elérhetőségének időbeli, mennyiségi korlátozásáról és további feltételeiről a Szervező a Hűségprogram jelen Részvételi szabályzatában ad tájékoztatást.

A Felhasználó az aktuálisan elérhető kategóriákon belül a krajcárokkal és/vagy Piros Orr pontokkal megvásárolható termékek között válogathat. A krajcárokkal, illetve Piros Orr pontokkal való vásárlás a kategóriákon belül kiválasztott tételek kosárba helyezésével és megrendelésével történik. A vásárlás menetét és feltételeit az ÁSZF szabályozza. A Piactéren megvásárolható termékeket a Maxxon Reklám Kft. biztosítja:

Cégnév: MaXXon Reklám Kft.
Székhely: 2120 Dunakeszi, Farkas F. u. 13.
Cégjegyzék szám: 13-09-158089
Adószám: 24064442-2-13

6.1. Krajcárokért elérhető termékek és szolgáltatások
A Felhasználó a Hűségprogramban gyűjtött krajcárjaival a Weboldal „Piactér” menüpontjában szereplő termékeket a krajcárokért vásárolhatja meg. Amennyiben a Felhasználó jelzi a „Kosárba” gomb kiválasztásával, hogy krajcárjaival a kiválasztott terméket kívánja megvásárolni, és megfelel a következő feltételeknek, miszerint:

 • a megrendelés időpontjában rendelkezésére áll az egyes termékekre vonatkozó kedvezményhez szükséges krajcárérték,
 • a kiválasztott termékek a megrendelés időpontjában készleten vannak,
 • A Felhasználó a játékszintje alapján jogosult a termék vagy szolgáltatás megvásárlására


majd a Felhasználó az ÁSZF-ben foglaltak szerint véglegesíti és elküldi a megrendelést az által megadott postai címmel együtt, akkor részére a termék jellegétől függően a Szervező a megrendelés visszaigazolásától számított 1 napon belül e-mailben, illetve 30 napon belül postai utánvéttel vagy futárral eljuttatja a megrendelt termékeket a megrendeléskor megadott szállítási címre. Amennyiben a krajcárért megvásárolt tétel emailben is elküldhető a Felhasználó azt azonnal megkapja.

6.2. Kedvezményes kuponok

A Felhasználó a Hűségprogramban gyűjtött krajcárjaival a Weboldal „Piactér –” menüpontjában a Szervező szerződéses partnerei által biztosított kedvezményes kuponokat vásárolhat.

Amennyiben a Felhasználó jelzi a „Kosárba” gomb kiválasztásával, hogy krajcárjaival a kiválasztott kedvezményes kupont kívánja megvásárolni, és a megrendelés időpontjában rendelkezésére áll a kiválasztott kedvezményes kupon megrendeléséhez szükséges krajcárérték, majd a Felhasználó az ÁSZF-ben foglaltak szerint véglegesíti és elküldi a megrendelést, akkor részére a Szervező a megrendelés visszaigazolásától számított 1 napon belül a regisztrációkor megadott e-mail címére elektronikusan küldi meg a kiválasztott kedvezményes kupont.

A kedvezményes kuponok a megjelölt partner termékeinek, illetve szolgáltatásainak meghatározott kedvezménnyel történő igénybevételére jogosítanak a kuponon feltüntetett feltételek szerint, a megjelölt elfogadóhelyeken. A kedvezményes kuponok egyedi kóddal vannak ellátva, az érvényesség lejáratáig és csak egyszer használhatók fel, más kedvezményekkel nem összevonhatók. A kuponokkal való visszaélés, többszöri felhasználása, sokszorosítása a programból való kizárást eredményezheti.

6.3 Felhasználók a Hűségprogram során gyűjtött krajcárt a Piactéren történő vásárlásra a krajcárnak Felhasználó saját Profiljában történő jóváírásától 2016. december 31. 24:00 óráig használhatják fel. Szervező ezt követően törli a krajcárokat a Felhasználó Profiljából.

6.4. Fentiekre tekintettel a Piactéren történő vásárlás során mindig a Hűségprogramban legkorábban gyűjtött krajcárok kerülnek levonásra a Felhasználótól.

6.5. Piros Orr pontokért elérhető termékek
A Felhasználó a Hűségprogramban gyűjtött Piros Orr pontjaival a Weboldal „Piactér” menüpontjában szereplő termékek első sorában található, a Piros Orr logóval ellátott termékek közül (Bohóc orr szivacsból, lemosható tetoválás szett, Játszófüzet) vásárolhat, minden típusú termékből egyet.

Amennyiben a Felhasználó jelzi a „Megajándékozom a gyerekeket!” gomb kiválasztásával, hogy Piros Orr pontjaival a kiválasztott ajándékot kívánja megvásárolni és megfelel a következő feltételeknek, miszerint:

 • a megrendelés időpontjában rendelkezésére áll az egyes termékekre vonatkozó kedvezményhez szükséges Piros Orr pont érték,
 • a kiválasztott termék a megrendelés időpontjában készleten vannak,

majd a Felhasználó véglegesíti és elküldi a megrendelést, akkor részére a Szervező a megrendelés visszaigazolásától számított 1 napon belül a Regisztrációkor megadott e-mail címére elektronikusan küldi meg az ajándék küldéséről szóló elektronikus üzenetet arról, hogy a terméket sikeresen megvásárolta a Bohócdoktoroknak,

7. Adatkezelés és adatvédelem
7.1. A Felhasználó a Hűségprogramban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szervező a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak valamint az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

7.2. A Hűségprogramban való részvétellel a Felhasználó önkéntesen hozzájárul, hogy amennyiben valamely, a Hűségprogramon belül meghirdetett játékban nyer, akkor a neve és képmása mindenki számára elérhető módon megjelenjen a Weboldalon, illetve nyertességéről a Szervező Facebook oldalán bejegyzést helyezhet el a Felhasználó nevének megjelölésével. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező saját marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához, továbbá képmása a Weboldalon való megjelenéséhez idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

8. Felelősség kizárás
8.1.A Szervező kizárja felelősségét a Felhasználó valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton, e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Hűségprogramra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Felhasználót terheli.

8.2. A Szervező az egyedi kódok hibájáért, hiányosságaiért, illetve a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Hűségprogramban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Hűségprogram vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Weboldal teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal kedvezőtlenül befolyásolhatják a Szervezőn kívül álló tényezők (pl. kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, stb.). Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Hűségprogram időtartama alatt a Hűségprogram, illetve az azt tartalmazó Weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el, túlterhelt vagy esetlegesen leáll.

8.3. A Felhasználó kizárólag saját e-mail-címével jogosult részt venni a Hűségprogramban. A Hűségprogrammal kapcsolatos e-mail fiók használat jogosultságából fakadó esetleges vitákkal kapcsolatban a Szervező a felelősségét kizárja.

8.4. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg vagy a Hűségprogram idő előtti befejezésére kerülne sor. A Szervező fenntartja a jogot, hogy ilyen előre nem látható, a nyeremények átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a nyereményeket bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.

8.5. A Szervező a postai kézbesítés hiányosságáért, a sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Felhasználót vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében nem vállal felelősséget.

8.6. A Hűségprogramban való regisztrációval illetve Hűségpontok beváltásával kapcsolatos esetleges visszaéléselért a Szervezető minden felelősséget kizár. Visszaélés gyanúja esetén a Szervező jogosult a Felhasználót a Hűségprogramból kizárni, a kizárással a Felhasználó addig megszerzett Hűségpontjai automatikusan törlésre kerülnek, a törölt, érvénytelenné vált vagy egyéb okból fel nem használt pontok után a Felhasználó kártérítésre vagy egyéb ellenszolgáltatásra nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

9. Tájékoztatás
9.1. A Hűségprogrammal, egyedi kódok feltöltésével, hűségpontok, krajcárok, Piros Orr pontok beváltásával kapcsolatos tájékoztatás kérése illetve panasz tehető a következő elérhetőségeken: info@siogyumolcs.hu, SIÓ Hűségem gyümölcse FCB Budapest Kft., 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.

9.2. A hivatalos Részvételi szabályzat, továbbá a Hűségprogramról részletes információk elérhetők a https://siogyumolcs.hu/husegem-gyumolcse internetes címen. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Hűségprogram szabályait a Hűségprogram időtartama alatt bármikor megváltoztassa. Ebben az esetben a Részvételi szabályzat változásairól a https://siogyumolcs.hu/husegem-gyumolcse internetes címen nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.


Budapest, 2014. december 12.

Ez a weboldal a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket használ. Az oldal böngészésének folytatásával hozzájárul ahhoz, hogy ezeket a sütiket böngészőjében tároljuk. Itt olvashat bővebben az oldalon használt sütikről.